Langer openhouden kerncentrale in Borssele

Het kabinet wil de kerncentrale in Borssele langer openhouden, mits dit veilig kan. Niet alleen om de klimaatdoelen te halen, ook omdat het zorgt voor een stabiele levering van energie. Daarnaast is het behoud van specifieke nucleaire kennis en ervaring belangrijk voor de uitbreiding van kernenergie in Nederland. Deze kennis bevindt zich momenteel voor een groot deel rondom de kerncentrale in Borssele. 

Om Borssele langer open te houden moet onder andere de einddatum in de Kernenergiewet en het convenant ‘Kerncentrale Borssele 2006’ aangepast worden. Ook is er een vergunningwijziging en veiligheidsbeoordeling nodig. Er moet bijvoorbeeld worden onderzocht wat er technisch voor nodig is, hoe dit veilig kan en welke mogelijke impact dit heeft op het milieu. De daadwerkelijke beslissing om over te gaan tot het langer open houden van Borssele is aan de huidige eigenaar, dat is de Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland

Lees meer over het langer open houden van de kerncentrale in Borssele op deze pagina van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

Beeld: ©Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Routekaart bedrijfsduurverlenging

Om de kerncentrale Borssele langer open te kunnen houden wordt er gewerkt aan:

  • Milieueffectrapport (MER) en -procedure

Dit is een noodzakelijk onderzoek over de milieueffecten van de benodigde wijziging van de Kernenergiewet. Oftewel: wat zijn de effecten voor mens en milieu. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en is onderdeel van een formele procedure. In deze procedure kan iedereen een zogenoemde ‘zienswijze’ indienen (zich uitspreken). Lees hier meer over op deze pagina van de Rijksoverheid.

  • Aanpassing Kernenergiewet

Er is een wijziging van de Kernenergiewet nodig, omdat in de wet is opgenomen dat op 31 december 2033 de kerncentrale moet sluiten.

  • Voorbereiding besluitvorming aanpassen convenant

Het Convenant Kerncentrale Borssele moet worden aangepast zodat Borssele langer open kan blijven. Hiervoor hebben de eigenaar EPZ, haar aandeelhouders en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaaten Economische Zaken en Klimaat een intentieverklaring getekend. Het doel is om eind 2023 een concept convenant te hebben dat bedrijfsduurverlenging mogelijk maakt. 

  • Diverse haalbaarheidsstudies (door EPZ)

Daarnaast moet het ook technisch mogelijk en veilig zijn de centrale te laten draaien. Er worden verschillende studies uitgevoerd om te kijken of en hoe dit mogelijk is. Als er aanpassingen nodig zijn aan de centrale om technisch en veilig langer door te kunnen draaien, dan zal dat blijken uit de studies. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ziet erop toe dat bedrijfsduurverlenging alleen doorgaat als dit ook veilig en volgens de normen kan. Dit beoordeelt de ANVS in een vergunningprocedure.

  • Wijziging vergunningaanvraag (door EPZ)

Er moet een wijziging voor de vergunningaanvraag gedaan worden door de eigenaar van de kerncentrale bij de ANVS. De ANVS toetst de aanvraag. Op de zogenoemde ontwerpvergunning die dan volgt, komt ook een inspraakronde. Hierover volgt later meer informatie.