Plannen van het kabinet

Sinds het verschijnen van het coalitieakkoord heeft het kabinet gewerkt aan de afspraken over: 

  1. mits dat veilig kan: de bedrijfsduurverlenging van Borssele,
  2. de voorbereiding voor de komst van twee nieuwe centrales,
  3. de actualisatie van het Nationaal Programma Radioactief Afval,
  4. versterken van de kennisinfrastructuur.

Om de eventuele bouw van de nieuwe kerncentrales voor te bereiden heeft de Rijksoverheid diverse verkennende onderzoeken uitgevoerd. Er is goed gekeken naar ervaringen van andere landen met de uitbouw van kernenergie (Frankrijk, Engeland, Polen, Finland) en er zijn intensieve gesprekken gevoerd met mogelijke private partners.

De voortgang over de plannen van het kabinet staat in meerdere Kamerbrieven. In de Kamerbrief van 9 december 2022 heeft het ministerie van Economische Zaken & Klimaat de Tweede Kamer geïnformeerd over de onderbouwing van de eerste keuzes die zijn gemaakt en de verdere voorbereiding voor de twee nieuwe kerncentrales.

Onderzoek naar vier kerncentrales

Begin maart heeft de Tweede Kamer het kabinet met een motie gevraagd om een scenario uit te werken waarin er in Nederland vier grote kerncentrales worden gebouwd in 2040, en om te beginnen met het herzien van het ruimtelijk beleid voor de vestiging van grote kerncentrales. Het kabinet informeert de Tweede Kamer naar verwachting eind maart over de aanpak van deze motie. Duidelijk is wel dat de motie niet in de plaats komt voor de recent gestarte procedure voor het vinden van ruimte voor 2 grote kerncentrales. Er zijn op dit moment geen plannen om vier kerncentrales te bouwen.

Het kabinet werkt momenteel aan de voorbereidingen voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales. Bedrijven, maatschappelijke organisaties, medeoverheden en iedereen die dat wil kan meedenken over de mogelijke locaties en de omgevingseffecten om te onderzoeken.