Bewoners en meedoen

Het kabinet vindt het belangrijk omwonenden en andere betrokkenen zo goed mogelijk te betrekken bij de voorbereiding van twee nieuwe kerncentrales. De impact van de mogelijke komst van twee nieuwe centrales voor de lokale bevolking kan groot zijn. Ook vanwege de al lopende energieprojecten. Dit geldt niet alleen voor de situatie als de kerncentrales er eenmaal staan, maar ook voor de periode tijdens de bouw.

Het kabinet wil daarom in gesprek met bewoners en belanghebbenden. Het kabinet wil dat zij goed geïnformeerd worden, de kans krijgen om mee te denken en mee te praten. Zodat het project, als het doorgaat, zo goed mogelijk uitgevoerd kan worden. Het kabinet heeft daarvoor in mei 2023 een eerste versie van een participatie- en communicatieplan kernenergie gepubliceerd. Daarin staat hoe burgers geïnformeerd worden en op wat manier belanghebbenden betrokken kunnen worden op internationaal, nationaal, regionaal en lokaal niveau.

Er bestaan twee vormen van participatie. Formele participatie is onderdeel van een formele procedure. Informele participatie is alles daaromheen.

Informele participatie

De overheid vindt het belangrijk om geïnteresseerden ook los van het formele traject en de inspraakmomenten te betrekken. Bijvoorbeeld met de organisatie van een webinar en verschillende informatieavonden. Er zullen voor de procedure voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales, werksessies georganiseerd worden. In deze werksessies kijken we samen met onder andere lokale en regionale overheden, netbeheerders, maatschappelijke organisaties en belangengroepen naar de mogelijke te onderzoeken locaties voor de nieuwbouw en wat er onderzocht zal worden in het effectenonderzoek (de IEA).

De overheid blijft kijken naar geschikte methoden voor informele participaties en zal hier op deze website meer informatie over delen.

Formele participatie: procedures en inspraak

Om de plannen van het kabinet uit te voeren, zullen er in 2023 naar verwachting drie formele procedures starten. Dit zijn de volgende procedures:

  1. De bedrijfsduurverlenging Borssele;
  2. De nieuwbouw van twee centrales;
  3. Het Nationaal Programma Radioactief Afval.

Alle omwonenden en andere belanghebbenden in Nederland en in verschillende omliggende landen (tot een straal van 1000 kilometer) hebben het recht om hun ideeën en zorgen te delen tijdens deze procedures. 

Inspraak is per procedure op verschillende momenten mogelijk. Op deze website zal per procedure worden aangekondigd wanneer en op welke manier inspraak mogelijk is.

Het eerst volgende inspraak moment is bij de publicatie van het Voornemen en Voorstel voor participatie (VenP) van de Nieuwbouwtraject. Iedereen in Nederland krijgt dan de mogelijkheid om ideeën aan te dragen over hoe zij betrokken wensen te worden tijdens de nieuwbouwprocedure. Deze reacties worden uitgewerkt in een participatieplan specifiek voor het nieuwbouwtraject.

Samenhang met andere projecten in de omgeving

Regionaal en lokaal spelen meer ontwikkelingen dan alleen kernenergie. Denk bijvoorbeeld aan andere energieprojecten zoals waterstof, aanlanding windmolenparken of extra hoogspanningsverbindingen. Voor inwoners en andere betrokkenen kan dit met de ontwikkelingen rondom kernenergie samenhangen, vooral vanwege de ruimtelijke impact in hun directe omgeving. In de participatie, procedures en communicatie wordt hier zoveel mogelijk rekening mee gehouden.

Op de website van de RVO staat een overzicht van alle nationale energieprojecten die de Rijksoverheid coördineert.