Bewoners en meedoen

Het kabinet vindt het belangrijk omwonenden en andere betrokkenen zo goed mogelijk te betrekken bij de voorbereiding van twee nieuwe kerncentrales. De impact van de mogelijke komst van twee nieuwe centrales voor de lokale bevolking kan groot zijn. Ook vanwege de al lopende energieprojecten. Dit geldt niet alleen voor de situatie als de kerncentrales er eenmaal staan, maar ook voor de periode tijdens de bouw. 

Het kabinet wil daarom in gesprek met bewoners en belanghebbenden. Het kabinet wil dat zij goed geïnformeerd worden, de kans krijgen om mee te denken en mee te praten. Zodat het project, als het doorgaat, zo goed mogelijk uitgevoerd kan worden. Het kabinet maakt daarvoor ook een participatie- en communicatieplan. Zodra er meer bekend is, zal het kabinet hierover communiceren.

Er bestaan twee vormen van participatie. Formele participatie is onderdeel van een formele procedure. Informele participatie is alles daaromheen.

Informele participatie

De overheid vindt het belangrijk om geïnteresseerden ook los van het formele traject en de inspraakmomenten te betrekken. Bijvoorbeeld met de organisatie van een webinar en verschillende informatieavonden. De overheid blijft hiervoor kijken wat een geschikte methode is en zal hier op deze website meer informatie over delen.

Formele participatie: procedures en inspraak

Om de plannen van het kabinet uit te voeren, zullen er in 2023 naar verwachting drie formele procedures starten. Dit zijn de volgende procedures:

  1. De bedrijfsduurverlenging Borssele;
  2. De nieuwbouw van twee centrales;
  3. Het Nationaal Programma Radioactief Afval.

Alle omwonenden en andere belanghebbenden in Nederland en in verschillende omliggende landen (tot een straal van 1000 kilometer) hebben het recht om hun ideeën en zorgen te delen tijdens deze procedures. 

Inspraak is op verschillende momenten mogelijk. Er wordt voor alle drie de procedures een Milieueffectrapportage opgesteld. In deze procedure zitten meerdere inspraakmomenten. Dit zijn in de basis:

  • De terinzagelegging van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. In deze notitie wordt aangegeven welke milieueffecten worden onderzocht en waarvoor.
  • De terinzagelegging van het uiteindelijke milieueffectrapport.

Per procedure verschilt het waar een milieueffectrapportage voor nodig is. Bijvoorbeeld, voor de bedrijfsduurverlenging is als eerst een milieueffectrapportage nodig voor de wetswijziging van de Kernenergiewet. Voor de locatiekeuze van nieuwbouw wordt eerst een plan-mer opgesteld, en daarna een project-mer. 


Naast de milieueffectrapportages, is inspraak ook nog mogelijk bij andere processen. Bijvoorbeeld, voor de nieuwbouw van kerncentrales moet ook nog een vergunning worden aangevraagd bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Bij dit vergunningstraject is het voor iedereen mogelijk om een zienswijze in te dienen op de ontwerpvergunning.


Op deze website komen updates wanneer een inspraakmoment mogelijk is voor welke procedure. Te zijner tijd zullen er aparte webpagina’s komen voor deze procedures voor de bedrijfsduurverlenging, de nieuwbouw en het Nationaal Programma Radioactief Afval. Ook zal op die website een participatie- en communicatieplan worden geplaatst. Daarin staat hoe burgers geïnformeerd worden en op wat manier belanghebbenden betrokken kunnen worden op internationaal, nationaal, regionaal en lokaal niveau. 

Samenhang met andere projecten in de omgeving

Regionaal en lokaal spelen meer ontwikkelingen dan alleen kernenergie. Denk bijvoorbeeld aan andere energieprojecten zoals waterstof, aanlanding windmolenparken of extra hoogspanningsverbindingen. Voor inwoners en andere betrokkenen kan dit met de ontwikkelingen rondom kernenergie samenhangen, vooral vanwege de ruimtelijke impact in hun directe omgeving. In de participatie, procedures en communicatie wordt hier zoveel mogelijk rekening mee gehouden.

Borsele
Omdat Borsele (de gemeente is met één s, het dorp Borssele en de kerncentrale met twee) is benoemd tot voorkeurslocatie voor de nieuwe kerncentrales, heeft de gemeente Borsele al initiatief genomen tot een aantal activiteiten en websites: