Versterking van onderwijs & kennis

In Nederland werkt een relatief kleine groep mensen in de kernenergie-industrie. Met de groeiende vraag naar kernenergie en de mogelijke bouw van twee nieuwe kerncentrales groeit ook de vraag naar goed opgeleid personeel. Professionals die over de juiste kennis en vaardigheden beschikken. Die kunnen inspelen op ontwikkelingen op het gebied van kernenergie, nieuwe kerncentrales en de zorg voor radioactief afval en stralingsbescherming. 

Om aan deze groeiende vraag te kunnen voldoen heeft het kabinet een brede werkgroep samengesteld die medio 2023 met aanbevelingen komt hoe de sector kan worden versterkt met geschikte opleidingen en voldoende, professioneel personeel. 

De eerste stappen zijn gezet door vijf miljoen euro aan subsidies beschikbaar te stellen om de nucleaire kennisinfrastructuur te versterken. Deze stappen richten zich op onderwijs, onderzoek en bewustwording. Momenteel werkt de nucleaire sector aan de verdere uitwerking van deze plannen. Zo wordt er door de TU Delft een leerstoel Stralingsdosimetrie en Biofysica ingesteld en worden daar twee onderzoekers aangesteld. NRG en TU Delft werken momenteel aan de uitwerking van de Nuclear Academy, die zich zal richten op het versterken van nucleaire kennis en vaardigheden binnen Nederland voor zowel het MBO- als HBO-onderwijs, maar ook voor zij-instromers.

Binnen Europa wordt vanuit het Joint Research Centre ook onderzoek gedaan. Er wordt met diverse universiteiten en onderzoeksorganisaties samengewerkt op onderzoeksterreinen zoals nucleaire veiligheid, radioactief afval en stralingsbescherming.