Rol van de overheid

Verschillende overheidspartijen zijn betrokken bij kernenergie.

Dat zijn, met een korte beschrijving van de rol: 

•    Ministerie van Economische Zaken en Klimaat:  Dit ministerie is verantwoordelijk voor beleid voor het energiesysteem en de rol van kernenergie. Het ministerie is bijvoorbeeld initiatiefnemer voor de bedrijfsduurverlenging voor de kerncentrale Borssele en de voorbereiding van de nieuwbouw van de twee centrales. 
•    Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat:  Dit ministerie is verantwoordelijk voor beleid voor nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. Het ministerie is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de kernenergiewet en de regelgeving die daarbij hoort. Ook is het ministerie verantwoordelijk voor het beleid rondom radioactief afval, en de voorbereiding van het Nationaal Programma Radioactief Afval. 
•    Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS): De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland voldoen aan de hoogste eisen. De ANVS stelt daarvoor regels op, verleent vergunningen, controleert de naleving daarvan en kan handhavend optreden.
•    Overige ministeries: Sommige verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken liggen bij de bewindspersonen van andere ministeries. Zo is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verantwoordelijk voor werknemersbescherming en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor patiëntenbescherming. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is samen met het ministerie van Financiën verantwoordelijk voor de financiële zekerheidstelling van kerncentrales.
•    Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): Een aantal taken van de ANVS ligt bij het RIVM. Het gaat vooral om specifieke taken op het gebied van stralingsbescherming. Zoals bestrijding van stralingsincidenten, het uitvoeren van bepaalde metingen en beleidsondersteuning. 

Bij de Rijksoverheid zijn hoofdzakelijk het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Financiën betrokken bij de uitvoering van de kabinetsafspraken op het gebied van kernenergie. Deze website is een initiatief van de ministeries Economische Zaken & Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat. 

Gemeenten en provincies

Voor de voorbereiding van de nieuwbouw betrekt de Rijksoverheid vooral de gemeenten Borsele en Rotterdam, hun buurgemeenten en de provincies Zuid-Holland en Zeeland, vanwege de ligging van de twee waarborglocaties. Ook is er regelmatig contact met andere provincies en gemeentes voor langetermijnbeleid op het gebied van kernenergie.