Publicatie Reactienota voor het Nationaal Programma Radioactief Afval

In de periode tussen 3 oktober tot en met 13 november 2023 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geïnteresseerden uitgenodigd om mee te denken over de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau en het Participatieplan voor het Nationaal Programma Radioactief Afval.

Er zijn in deze periode 19 reacties binnen gekomen. De reactienota is nu beschikbaar. In dit document staan de antwoorden op de binnengekomen reacties en hoe dit mogelijk tot een aanpassing van de NRD en het participatieplan heeft geleid. Op de website www.platformparticipatie.nl/npra leest u meer over de reactienota en waar u terecht kunt met vragen. 

Procedure

In de concept-NRD wordt het plan van aanpak beschreven waarmee het ministerie het milieuonderzoek (Plan-MER) wil uitvoeren. Daarnaast is in de concept-NRD beschreven hoe het onderzoek wordt uitgevoerd en welke aandachtspunten en onderwerpen in het onderzoek meegenomen worden. In het Participatieplan wordt beschreven hoe de omgeving betrokken zal worden tijdens deze procedure en de besluitvorming. Het Plan-MER en het concept Nationaal Programma worden ook ter inzage gelegd, dat betekent dat iedereen weer de kans krijgt om mee te denken. Dit zal naar verwachting in het najaar van 2024 gebeuren.

Inhoud van het programma

Elke tien jaar moeten alle lidstaten van de Europese Unie een Nationaal programma maken voor de opslag en het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen. Dit Nationaal programma beschrijft hoe een lidstaat nu en in de toekomst hiermee omgaat. Veiligheid is hierbij het belangrijkste uitgangspunt om zo mens en milieu te beschermen tegen de eventuele risico's van radioactief afval. Nederland moet uiterlijk in augustus 2025 een nieuw nationaal programma hebben. Het opstellen van het nationaal programma volgt uit de verplichting vanuit de Europese Unie en staat daardoor los van de ontwikkelingen rondom de eventuele nieuwbouw van twee centrales en de bedrijfsduurverlenging van kerncentrale Borssele die volgen uit het coalitieakkoord.