Kernenergie en veiligheid

De veiligheid van mens en milieu is een belangrijke voorwaarde voor het produceren van kernenergie. De veiligheid van de huidige generatie kerncentrales is hoog. Het wordt ook altijd verbeterd en gecontroleerd, dat is wettelijk verplicht. Zo worden onder andere veiligheidsincidenten en ongevallen wereldwijd onderzocht om kernenergie nog veiliger te maken.

Hoe worden we beschermd tegen radioactieve straling?

In deze animatie wordt uitgelegd dat er schadelijke straling vrijkomt bij het inzetten van kernenergie en hoe de veiligheid voor mens en natuur daarbij wordt gewaarborgd. In lijnanimaties worden de veiligheidsmaatregelen verbeeld. De video is voorzien van een voice-over. 

Titel in beeld: Kernenergie
Subtitel: Veiligheid. 

VOICE-OVER: "Straling komt overal voor. In de natuur, bij medisch onderzoek of in het vliegtuig. Elke dag wordt je lichaam blootgesteld aan een beetje straling. Dat is niet veel, en ongevaarlijk. Te veel straling is wel gevaarlijk. Voor dieren, voor planten, en voor jezelf. Veiligheid is daarom altijd dé belangrijkste voorwaarde bij het opwekken van kernenergie en het gebruiken van straling. Daarom bestaan er hele strenge veiligheidseisen en regels voor kerncentrales. Voor de werknemers, de systemen en de constructie. Een kerncentrale heeft bijvoorbeeld hele dikke muren en een dak met staal en dikke lagen beton. Daardoor is het bestand tegen aardbevingen, overstromingen,
heftige stormen...Het gebouw blijft staan.

De kerncentrale is verplicht de veiligheidsmaatregelen continu te verbeteren. 
De Autoriteit Nucleaire
Veiligheid en stralingsbescherming houdt onafhankelijk toezicht.

Meer weten? Ga naar overkernenergie.nl

Het logo van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verschijnt in beeld.
 

De centrale in Borssele wordt iedere tien jaar geëvalueerd en waar nodig aangepast aan de laatste stand van de techniek en er is voortdurend controle op de veiligheid. De kerncentrale Borssele is bestand tegen extreme omstandigheden van buitenaf, bijvoorbeeld een aardbeving of overstroming.

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ziet toe op de nucleaire veiligheid, beveiliging en stralingsbescherming. 

Voorbereid op ongevallen

Nederlandse kernreactoren moeten voldoen aan strenge nationale en internationale veiligheidseisen. Daardoor is de kans op een ongeval erg klein. Maar ondanks de strenge regels en scherp toezicht is een ongeval in een kernreactor nooit helemaal uitgesloten. De minister van Infrastructuur en Waterstaat en de overige betrokken ministers zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding van de organisatie voor een doelmatige bestrijding van kernongevallen. De ANVS geeft informatie op haar website over wat de overheid doet en wat mensen zelf kunnen doen bij een nucleaire crisis of stralingsongeval.

De ANVS ziet erop toe dat kernreactoren in Nederland voldoen aan zeer strenge veiligheidseisen. Voordat er een nieuwe kernreactor mag komen, zijn er verschillende vergunningen nodig. De ANVS verleent een aantal van deze vergunningen en neemt zelfstandig en onafhankelijk beslissingen. 

Milieueffectrapportage voor kernenergie

De Rijksoverheid moet een vergunning geven voor een kerncentrale. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de ANVS. Daarbij schat de ANVS, samen met andere betrokken partijen, vooraf in hoe groot het effect op het milieu is, dus voor mens en natuur. Dit ligt vast in een zogenoemde milieueffectrapportage, die wordt opgesteld door de initiatiefnemer van het project. Dit rapport hoort bij het besluit dat bepaalt waar en onder welke voorwaarden een kerncentrale mag worden gebouwd en in bedrijf mag zijn. Dit rapport wordt door de ANVS gebruikt bij het verlenen van de vergunning.


Het rapport brengt de milieueffecten van de kerncentrale op de omgeving, waaronder natuur en landschap, in beeld en speelt een belangrijke rol bij het besluit of de kerncentrale wel of niet gebouwd mag worden. Ook voor de wetswijziging van de kernenergiewet voor het langer openhouden van de kerncentrale Borssele zal er een milieueffectrapport worden opgesteld. Een onafhankelijke commissie toetst het rapport aan de wettelijke richtlijnen en geeft vervolgens een advies. Dat advies speelt een belangrijke rol bij het besluit door de ANVS of de vergunning voor de kerncentrale wordt verstrekt. 
 

Gezondheidseffecten van straling

Elke inwoner van Nederland wordt jaarlijks blootgesteld aan straling, bijvoorbeeld binnenshuis en bij medisch onderzoek. Incidenten met radioactieve stoffen kunnen leiden tot extra blootstelling. Een te grote blootstelling aan straling is gevaarlijk voor de gezondheid. Het RIVM onderzoekt straling en gezondheidseffecten. Het RIVM helpt de overheid bij het beschermen van burgers, patiënten en werknemers tegen de schadelijke effecten van straling. Op de website van de ANVS staat informatie over het vrijkomen van straling bij een kernongeval.